Co je to projektovy manazment projektove riadenie project management

Čo je Projektový Manažment?

V predošlom článku sme si uviedli, čo to znamená projekt. Dnes si vysvetlíme, čo je to projektové riadenie.

Projektový manažment alebo aj projektové riadenie je súhrn

 • všeobecných spôsobilostí
 • odborných vedomostí
 • odborných zručností
 • metód a nástrojov

používaných jednotlivcami alebo organizáciami na riadenie projektu, programu alebo portfólia projektov.

Projektové riadenie sa odlišuje od procesného riadenia a od riadenia bežnej organizácie (líniového riadenia) predovšetkým v dôsledku jedinečnosti (neopakovateľnosti) projektu a jeho výstupu na rozdiel od opakovateľnosti procesu a jeho výstupu.

Manažér projektu má v každom novom projekte

 • novú kombináciu zúčastnených strán – stakeholderov
 • nový tím
 • nové technológie
 • nové prostredie, v ktorom projekt realizuje (krajina, spoločnosť, závod, oddelenie)

To kladie špecifické nároky na jeho odbornú spôsobilosť najmä v oblasti

 • riadenia zúčastnených strán, tzv. stakeholderov
 • zohľadňovania vplyvov premenlivého prostredia projektu
 • vytyčovania cieľov
 • tímovej práce
 • riadenia rizík a príležitostí projektu a pod.

Téme riadenia projektov sa venujú rôzne medzinárodné profesijné organizácie alebo organizácie vydávajúcej štandardy. Tie najvýznamnejšie v tomto odbore sú:

Existuje tiež mnoho odborových a čiastkových metodík pre riadenie projektov. Všeobecne najznámejšie a svetovo najrozšírenejšie metodiky a štandardy pre riadenie projektov sú:

 • ICB (IPMA Competence Baseline) – ktorú vydáva IPMA
 • PMBOK (Project Management Body of Knowledge) – ktorú vydáva PMI
 • PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) – ktorú vydáva AXELOS Limited

V súčasnosti sa do popredia dostávajú aj tzv. Agilné prístupy k riadeniu projektov. Z nich najznámejší je SCRUM. V niektorých odvetviach nahrádza hore-uvedené prístupy, ktoré sú v tlači označované ako tradičné alebo vodopádové. Agilné prístupy si získavajú obľubu najmä v oblasti vývoja SW aplikácií.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 102 posts and counting. See all posts by Peter Sochna