Všetko o PRINCE2

PRINCE2®

PRINCE2 (skratka z anglického PRojects IN Controlled Environments – Projekty v riadených/ ovládaných prostrediach) je metodika projektového riadenia. Vznikla na podnet britskej vlády a dnes je používaná v súkromnej i verejnej sfére vo viac ako 110 krajinách.

Metodiku stále využíva britská vláda, zároveň ju používajú aj vlády iných štátov Európskej únie (napr. Dánsko, Holandsko), ale aj NATO, OSN a veľké korporátne organizácie ako napríklad Deutsche Post, DHL, Fujitsu Siemens a Philips Electronics.

Procesy PRINCE2

Na riadenie projektu podľa PRINCE2 slúži 7 procesov a ich aktivity (v predošlej verzii nazývané podprocesy), ktoré siahajú od predprojektovej prípravy až po schválenie ukončenia projektu:

 • Predprojektová príprava (Starting up a Project)
 • Iniciácia projektu (Initiating a Project)
 • Strategické riadenie projektu (Directing a Project)
 • Riadenie etapy (Controlling a Stage)
 • Riadenie dodávky produktu (Managing Product Delivery)
 • Riadenie prechodu etáp (Managing a Stage Boundary)
 • Ukončenie projektu (Closing a Project)

Témy PRINCE2

V projektovom riadení sú témy rozhodujúcimi článkami. Každá téma podporuje niekoľko procesov a naopak každý proces je podporovaný niekoľkými témami. PRINCE2 má 7 tém:

 • Zdôvodnenie projektu (Business Case): Je podľa metodiky PRINCE2 riadiacou silou projektu. Obsahuje hlavné dôvody pre uskutočnenie projektu a výhody, ktoré projekt prinesie.
 • Organizácia: V organizácii projektu PRINCE2 sú zastúpené 3 kľúčové zložky: biznis, užívatelia a dodávatelia (interní i externí).
 • Kvalita: Téma Kvalita odpovedá na otázky: Čo máme vyrobiť, aby to bolo vhodné pre daný účel (t.j. kvalitné)? Je to, čo vyrábame, vhodné pre daný účel?
 • Plány: Téma Plány odpovedá na otázky: Ako? Kedy? Za koľko? Kým?
 • Riziko: Riziko je definované ako neistota konečného výsledku. PRINCE2 kladie na riadenie rizík veľký dôraz, pričom téma riziko definuje napr. odporúčaný postup riadenia rizík a typy odpovedí na riziká.
 • Zmena:Táto téma dáva návod na riadenie zmien a konfigurácie v projekte.
 • Progres: Téma Progres odpovedá na otázky: Kde sme? Kam ideme? Máme pokračovať? Teda zisťuje, či stav projektu korešponduje s plánmi i zdôvodnením projektu a riadi odchýlky.

Techniky PRINCE2

PRINCE2 definuje dve techniky:

 • Produktovo-orientované plánovanie (Product Based Planning – PBP)
 • Technika posudzovania kvality (Quality Review Technique)

Skúšky a certifikáty

Veľkou výhodou metodiky PRINCE2 je, že je certifikovateľná a certifikát je medzinárodne uznávaný (celosvetovo viac ako 780 000 certifikovaných osôb).

Certifikovať sa je možné jedným z 2 spôsobov:

 • Absolvovaním skúšky po samoštúdiu (t.j. bez kurzu). V tomto prípade si je možné skúšku objednať buď u niektorej zo schválených skúšobných organizácií (Approved Examination Organization – AEO) a absolvovať ju v ňou vypísaných termínoch, alebo priamo u niektorého z tých EI, ktoré ponúkajú absolvovanie skúšok na diaľku (online s dohľadom cez webkameru).
 • V rámci certifikačného kurzu PEOPLECERTom akreditovanej tréningovej organizácie (ATO), ktorých zoznam je dostupný na stránke vlastníka metodiky PRINCE2 – spoločnosti AXELOS. Na Slovensku realizuje prípravné kurzy aj samotnú certifikáciu spoločnosť next level consulting. Ponuku kurzov nájdete na ich webstránke.
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved. The PRINCE2 courses on this page are offered by next level holding GmbH ATO of AXELOS Limited. All rights reserved.“

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: www.linkedin.com/in/petersochna

Peter Sochna has 98 posts and counting. See all posts by Peter Sochna

One thought on “PRINCE2®

Comments are closed.