PRINCE2

PRINCE2 (skratka z anglického PRojects IN Controlled Environments – Projekty v riadených/ ovládaných prostrediach) je metodika projektového riadenia. Vznikla na podnet britskej vlády a dnes je používaná v súkromnej i verejnej sfére vo viac ako 110 krajinách.

Metodiku stále využíva britská vláda, zároveň ju používajú aj vlády iných štátov Európskej únie (napr. Dánsko, Holandsko), ale aj NATO, OSN a veľké korporátne organizácie ako napríklad Deutsche Post, DHL, Fujitsu Siemens a Philips Electronics.

Procesy PRINCE2

Na riadenie projektu podľa PRINCE2 slúži 7 procesov a ich aktivity (v predošlej verzii nazývané podprocesy), ktoré siahajú od predprojektovej prípravy až po schválenie ukončenia projektu:

 • Predprojektová príprava (Starting up a Project)
 • Iniciácia projektu (Initiating a Project)
 • Strategické riadenie projektu (Directing a Project)
 • Riadenie etapy (Controlling a Stage)
 • Riadenie dodávky produktu (Managing Product Delivery)
 • Riadenie prechodu etáp (Managing a Stage Boundary)
 • Ukončenie projektu (Closing a Project)

Témy PRINCE2

V projektovom riadení sú témy rozhodujúcimi článkami. Každá téma podporuje niekoľko procesov a naopak každý proces je podporovaný niekoľkými témami. PRINCE2 má 7 tém:

 • Zdôvodnenie projektu (Business Case): Je podľa metodiky PRINCE2 riadiacou silou projektu. Obsahuje hlavné dôvody pre uskutočnenie projektu a výhody, ktoré projekt prinesie.
 • Organizácia: V organizácii projektu PRINCE2 sú zastúpené 3 kľúčové zložky: biznis, užívatelia a dodávatelia (interní i externí).
 • Kvalita: Téma Kvalita odpovedá na otázky: Čo máme vyrobiť, aby to bolo vhodné pre daný účel (t.j. kvalitné)? Je to, čo vyrábame, vhodné pre daný účel?
 • Plány: Téma Plány odpovedá na otázky: Ako? Kedy? Za koľko? Kým?
 • Riziko: Riziko je definované ako neistota konečného výsledku. PRINCE2 kladie na riadenie rizík veľký dôraz, pričom téma riziko definuje napr. odporúčaný postup riadenia rizík a typy odpovedí na riziká.
 • Zmena:Táto téma dáva návod na riadenie zmien a konfigurácie v projekte.
 • Progres: Téma Progres odpovedá na otázky: Kde sme? Kam ideme? Máme pokračovať? Teda zisťuje, či stav projektu korešponduje s plánmi i zdôvodnením projektu a riadi odchýlky.

Techniky PRINCE2

PRINCE2 definuje dve techniky:

 • Produktovo-orientované plánovanie (Product Based Planning – PBP)
 • Technika posudzovania kvality (Quality Review Technique)

Skúšky a certifikáty

Veľkou výhodou metodiky PRINCE2 je, že je certifikovateľná a certifikát je medzinárodne uznávaný (celosvetovo viac ako 780 000 certifikovaných osôb).

Certifikovať sa je možné jedným z 2 spôsobov:

 • Absolvovaním skúšky po samoštúdiu (t.j. bez kurzu). V tomto prípade si je možné skúšku objednať buď u niektorej zo schválených skúšobných organizácií (Approved Examination Organization – AEO) a absolvovať ju v ňou vypísaných termínoch, alebo priamo u niektorého z tých EI, ktoré ponúkajú absolvovanie skúšok na diaľku (online s dohľadom cez webkameru).
 • V rámci certifikačného kurzu PEOPLECERTom akreditovanej tréningovej organizácie (ATO), ktorých zoznam je dostupný na stránke vlastníka metodiky PRINCE2 – spoločnosti AXELOS. Na Slovensku realizuje prípravné kurzy aj samotnú certifikáciu spoločnosť next level consulting. Ponuku kurzov nájdete na ich webstránke.

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Peter Sochna

Certifikovaný konzultant, kouč a tréner. Autor portálu www.projektovymanazment.sk. Tel.: +421 (0) 903 272636 Email.: peter.sochna@gmail.com LinkedIn: https://sk.linkedin.com/in/peter-sochna-7421965

One thought on “PRINCE2

Comments are closed.